آزمایشگاه های دانشکده شیمی

لیست آزمایشگاه های دانشکده شیمی

گروه: شیمی تجزیه

سرپرست آزمایشگاه:

 

پست الکترونیک:

تلفن:

محل استقرار: تهران-خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم

معرفی:

لینک شاعا

گروه: شیمی معدنی

سرپرست آزمایشگاه:

 

پست الکترونیک:

تلفن:

لینک شاعا

محل استقرار: تهران-خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم

 

معرفی:

لینک شاعا

گروه: شیمی تجزیه

سرپرست آزمایشگاه:

 

پست الکترونیک:

تلفن:

محل استقرار: تهران-خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم

 

معرفی:

لینک شاعا

 

 
 
 
Review:
171
Date:
1399/02/29
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.