آزمایشگاه های دانشکده فیزیک

لیست آزمایشگاه های دانشکده فزیک

سرپرست آزمایشگاه: دکتر رضا افضل‌زاده

 

پست الکترونیک: afzalzadeh@kntu.ac.ir

تلفن:

محل استقرار: تهران-خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم

معرفی:

تجهیزات:

لیست خدمات:

لینک آزمایشگاه

لینک شاعا

سرپرست آزمایشگاه:دکتر محمود صمدپور

 

پست الکترونیک: samadpour@kntu.ac.ir

تلفن:

 

محل استقرار: تهران-خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم

 

معرفی:

تجهیزات:

لیست خدمات:

لینک آزمایشگاه

 

 

سرپرست آزمایشگاه: سیدفرهاد مسعودی

 

پست الکترونیک: masoudi@kntu.ac.ir

تلفن:

محل استقرار: تهران-خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم

 

معرفی:

تجهیزات:

لیست خدمات:

لینک آزمایشگاه

لینک شاعا

 

سرپرست آزمایشگاه: فاطمه رضایی

 

پست الکترونیک: fatemehrezaei@kntu.ac.ir

تلفن:

محل استقرار: تهران-خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم

 

معرفی:

تجهیزات:

لیست خدمات:

لینک آزمایشگاه

لینک شاعا

 

سرپرست آزمایشگاه: جواد تقی زاده فیروزجایی

 

پست الکترونیک: firouzjaee@kntu.ac.ir

تلفن:

محل استقرار: تهران-خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم

 

معرفی:

تجهیزات:

لیست خدمات:

لینک آزمایشگاه

لینک شاعا

 

 
 
 
Review:
1272
Date:
1399/02/29
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.