آزمایشگاه های دانشکده فیزیک

لیست آزمایشگاه های دانشکده فزیک

سرپرست آزمایشگاه:

 

پست الکترونیک:

تلفن:

محل استقرار: تهران-خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم

معرفی:

تجهیزات:

لیست خدمات:

لینک آزمایشگاه

لینک شاعا

سرپرست آزمایشگاه:

 

پست الکترونیک:

تلفن:

لینک شاعا

محل استقرار: تهران-خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم

 

معرفی:

تجهیزات:

لیست خدمات:

لینک آزمایشگاه

لینک شاعا

سرپرست آزمایشگاه:

 

پست الکترونیک:

لینک شاعا

تلفن:

محل استقرار: تهران-خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم

 

معرفی:

لینک شاعا

 

 
 
 
Review:
153
Date:
1399/02/29
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.