آزمایشگاه های دانشکده مهندسی مکانیک

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:تبدیل انرژی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:علی اصغر جعفری

پست الکترونیک:ajafari@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:سیستم‌های انرژی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر مجید عمید پور

پست الکترونیک:amidpour@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:سیستم‌های انرژی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه: فرشاد ترابی

پست الکترونیک: ftorabi@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:سیستم‌های انرژی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر حسین صیادی

پست الکترونیک:sayyaadi@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:تبدیل انرژی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر مسعود ضیابشرحق

پست الکترونیک:mzia@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:تبدیل انرژی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر مجید قاسمی

پست الکترونیک:ghasemi@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:تبدیل انرژی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر مجید سلطانی

پست الکترونیک: msoltani@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:ساخت و تولید

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر فرهنگ هنرور

پست الکترونیک:honarvar@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:تساخت و تولید

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر سیدعلی جزایری

پست الکترونیک:

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:سیستم های انرژی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر مسعود ضیابشرحق

پست الکترونیک:mzia@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:ساخت و تولید

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر سهیل نخودچی

پست الکترونیک: SNakhodchi@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:طراحی کاربردی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر مهرزاد شمس

پست الکترونیک:shams@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:تبدیل انرژی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر رحمت الله قاجار

پست الکترونیک:ghajar@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:ساخت و تولید

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر مهدی نبی‌پور

پست الکترونیک:m.nabipoor@email.kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:طراحی کاربردی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر مهرداد وحدتی

پست الکترونیک:vahdati@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:خودرو

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر مسعود عسگری

پست الکترونیک: asgari@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی: تبدیل انرژی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر علی اشرفی زاده

پست الکترونیک:ashrafizadeh@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:سیستم های انرژی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر علی غفاری

پست الکترونیک:ghaffari@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:تبدیل انرژی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر علی نحوی

پست الکترونیک:nahvi@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:خودرو

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر جمال مجید قریشی

پست الکترونیک:

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

یکی از آزمایشگاه­های تخصصی گروه ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه ماشینکاری­های پیشرفته می­باشد. در این آزمایشگاه فعالیت های تحقیقاتی پیرامون انواع ماشینکاری­های تولید مخصوص به ویژه ماشینکاری های لیزر و تخلیه الکتریکی صورت می­پذیرد. این آزمایشگاه مجهز به ماشین ابزار تخلیه الکتریکی (اسپارک) و همچنین وسایل دقیق اندازه گیری شامل دستگاه زبری سنج با دقت ?.??? میکرون و ترازوی دیجیتال با دقت هزارم گرم و ... می باشد. در این آزمایشگاه برای اولین بار در کشور امکان انجام ماشین­کاری تخلیه الکتریکی در حالت خشک صورت پذیرفته است. همچنین این آزمایشگاه مجهز به دستگاه بررسی ماشینکاری تخلیه الکتریکی در حالت تک جرقه می باشد این آزمایشگاه در دو بخش در طبقات ?- و ?- دانشکده مهندسی مکانیک مستقر بوده و مدیریت آن به عهده آقای دکتر قریشی می باشد.

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:ساخت و تولید

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر مهدی ظهور

پست الکترونیک:mzohoor@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:خودرو

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر جمال زمانی اشنی

پست الکترونیک:zamani@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی: طراحی کاربردی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر امیررضا شاهانی

پست الکترونیک:shahani@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:خودرو

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمد شرعیات

پست الکترونیک: shariyat@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:طراحی کاربردی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر سید محمدرضا خلیلی

پست الکترونیک:khalili@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:طراحی کاربردی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه: سیدعلی اکبر موسویان

پست الکترونیک: Moosavian@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک 19

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی: ساخت و تولید

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر جمال زمانی

پست الکترونیک: zamani@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

 
 
 
Review:
1967
Date:
1399/02/27
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.