میزان گرنت اختصاص یافته به اساتید
سئوال:
چند درصد از اعتبار طرح پژوهانه دفاعی متعلق به دانشجو و چند درصد متعلق به استاد راهنما می‌باشد؟
پاسخ:

تمام مبلغ اعتبار پژوهانه دفاعی متعلق به دانشجو می‌باشد.

تاریخ: 1399/02/25
تعداد بازدید: 761
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.