سال 1400
پژوهشگران برگزیده دانشگاه

 

مرتبه علمی :دانشیار

دانشکده :مهندسی برق

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1399

تعداد مقالات ISI:

(6 مقاله Q1 و 5 مقاله Q2)

تعداد مقالات علمی پژوهشی: 3 مقاله

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده: 1 طرح

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر: 93

23 :H-Index

تعداد ارجاعات: 1932

مرتبه علمی: دانشیار

دانشکده: مهندسی مکانیک

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1399

تعداد مقالات ISI:

(14 مقاله Q1 و 7 مقاله Q2 و 1 مقاله Q3)

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر: 131

H-Index: 25

تعداد ارجاعات: 2013

مرتبه علمی: استاد

دانشکده: مهندسی برق

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1399

تعداد قراردادهای منعقده: 2 قرارداد

سطح فناوری و نوع دستاورد قراردادهای جاری: 1 مورد پژوهشی و 2 مورد فناوران

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد کل مقالات: 186

H-Index: 24

تعداد ارجاعات: 1779

مرتبه علمی: استاد

دانشکده: مهندسی نقشه برداری

عناوین طرح‌های پژوهشی انجام شده و جاری در سال 1399

مطالعه طراحی و پیاده سازی سامانه تعیین سطح زیرکشت و تشخیص محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره‌ای فاز اول MODIS

خدمات مشاوره پژوهشی در زمینه طراحی سامانه اطلاعات مکانی تحت وب Web-GIS جهت انتشار پایگاه داده یکپارچه GIS شبکه انتقال و فوق توزیع صنعت برق

انجام تحقیقات در زمینه شرح خدمات مجری توسعه سیاهه انتشار شهر اهواز

فروش سامانه هوشمند اطلاعات بیمارستانی

ارائه خدمات پژوهشی در زمینه تدوین مدل‌های مفهومی پایگاه داده GIS و ارزیابی تخصصی پروژه تولید نقشه‌های پایه شهر کرمانشاه از عکس‌های هوایی

توسعه نرم‌افزار EIGIS شرکت برق منطقه‌ای یزد

تخصیص نرم‌افزار EIGIS توسعه و ارتقا یافته مبتنی بر استاندارد نسخه سوم به شرکت برق منطقه‌ای غرب

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: مهندسی هوافضا

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1399

تعداد مقالات ISI:

(1 مقاله Q1 و 1 مقاله Q2 و 1 مقاله Q3)

تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانس: 1 مقاله

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد کل مقالات: 16

H-Index: 7

تعداد ارجاعات: 189

مرتبه علمی: استاد

دانشکده: مهندسی مکانیک

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1399

تعداد مقالات ISI:

(8 مقاله Q1 و 1 مقاله Q2 و 1 مقاله Q3)

تألیف کتاب:

"Modeling,assessment, and optimization of energy"

استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی

دانشکده: مهندسی نقشه برداری

ترم: 6

معدل: 18/30

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1399

تعداد مقالاتISI:

10 مقاله

تعداد مقالات کنفرانسی: 1 مقاله

استاد راهنما: دکتر رضا اسلامی فارسانی

دانشکده: مهندسی و علم مواد

ترم: 7

معدل: 19/38

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1399

تعداد مقالاتISI:

7 مقاله

تعداد مقالات علمی پژوهشی: 1 مقاله

مشارکت در تألیف کتاب: 1 کتاب

استاد راهنما: دکتر جعفری روشنیان

دانشکده: مهندسی هوافضا

ترم: 4

معدل: 18/84

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1399

تعداد مقالات ISI:

2 مقاله

تعداد مقالات علمی پژوهشی: 2 مقاله

استاد راهنما: دکتر عرفان صلاحی نژاد

دانشکده: مهندسی و علم مواد

ترم: 9

معدل: 16/92

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1399

تعداد مقالات ISI:

1 مقاله

1400/09/25
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.