سال 1399
پژوهشگران برگزیده دانشگاه

 

مرتبه علمی :دانشیار

دانشکده :مهندسی برق

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1398

تعداد مقالاتISI:

(5 مقاله Q1 و 2مقاله Q2)

تعداد مقالات علمی پژوهشی:

امقاله

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده :1

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر :233

H-Index:27

تعداد ارجاعات:2738

مرتبه علمی :استاد

دانشکده: شیمی

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1398

تعداد مقالاتISI:10

(5 مقاله Q1 و 5 مقاله Q2)

تعداد مقالات همایش ها: 1 مقاله

تالیف کتاب:شیمی پپتید: مبانی، سنتز و کاربردها

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر :306

H-Index:32

تعداد ارجاعات:4487

مرتبه علمی :استاد

دانشکده :مهندسی و علم مواد

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1398

تعداد مقالاتISI:18

(10 مقاله Q1 و 4 مقاله Q2 و 4 مقاله Q3)

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی: 7 مقاله

تعداد مقالات همایش ها: 2 مقاله

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر :243

H-Index:22

تعداد ارجاعات:1872

مرتبه علمی :استاد

دانشکده :مهندسی مکانیک

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1398

تألیف کتاب: "کنترل پیشرفته و سیستم‌های دینامیک"

مرتبه علمی: دانشیار

دانشکده :مهندسی مکانیک

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1398

تعداد مقالاتISI:4مقاله

(3 مقاله Q1 و 1 مقاله Q2)

مرتبه علمی :دانشیار

دانشکده :مهندسی نقشه برداری

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1398

3مقاله تعداد مقالاتISI:

(2 مقاله Q1 و 1 مقاله Q3)

اجرای طرح‌های پژوهشی با عناوین:

طراحی و توسعه ژئوپورتال شهر کرج

طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی تحت وب سازمان حفاظت محیط زیست کشور

طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی تحت وب صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع

مطالعه و تدوین برنامه عملیاتی توسعه سیستم اطلاعات مکانی شرکت مدیریت شبکه برق ایران

تطراحی و پیاده سازی مدل داده مکانی یکپارچه شهرداری کرج و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی

تدوین راهکارهای عملیاتی‌شدن استاندارد پایگاه‌داده مکانی صنعت برق و بازنگری دستورالعمل‌های اجرایی

مرتبه علمی:استادیار

دانشکده :مهندسی کامپیوتر

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1398

تعداد مقالاتISI:2مقاله

(1 مقاله Q2 و 1 مقاله Q3)

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده :1

استاد راهنما: دکتر رضا اسلامی فارسانی

دانشکده :مهندسی و علم مواد

ترم: 7

معدل : 18/59

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1398

تعداد مقالاتISI:10

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی: 2 مقاله

استاد راهنما: دکتر مسعود ضیابشرحق

دانشکده :مهندسی مکانیک

ترم: 10

معدل :17.5

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1398

تعداد مقالاتISI9:

استاد راهنما: دکتر رضا اسلامی فارسانی

دانشکده :مهندسی و علم مواد

ترم: 6

معدل :18/83

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1398

تعداد مقالات3ISI:

تعداد مقالات چاپ شده در همایش‌ها: 1

1399/09/25
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.