سال 1397
پژوهشگران برتر دانشگاه

 

مرتبه علمی :استاد

دانشکده :مهندسی نقشه برداری

زمینه تحقیقاتی

سیستم اطلاعات مکانی تحت وب

سیستم اطلاعات مکانی توزیع یافته

اینترنت اشیا مکانی

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1396

تعداد مقالاتISI:15

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی: 13

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده: 2

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر :200

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده:11

تعداد مقالات کنفرانس:141

مرتبه علمی :دانشیار

دانشکده :شیمی

زمینه تحقیقاتی:

روش های کروماتوگرافی

جداسازی روش های استخراج

آماده سازی نمونه و آزمایشگاه بر روی تراشه

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1396

تعداد مقالاتISI:14

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر :63

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده:3

مرتبه علمی: دانشیار

دانشکده: مهندسی عمران

زمینه تحقیقاتی

روسازی راه های آسفالتی و بتنی

روسازی بنادر و فرودگاه ها

مدیریت و نگهداری راه ها

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1396

تعداد مقالاتISI:9

(7 مقاله Q1 و 2 مقاله Q2)

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی: 4

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر :59

تعداد مقالات چاپ شده در کنفرانس :79

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده:12

مرتبه علمی :استادیار

دانشکده :مهندسی برق

زمینه تحقیقاتی

تشخیص و شناسایی عیب

سیستم های کنترل صنعتی

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1396

تعداد مقالاتISI:5

طرح های پژوهشی:

*تشخیص و شناسایی عیب در توربین های گازی

*طراحی و ساخت عملگرهای الکترو مکانیکی

*شبیه سازی بار آیرودینامیکی با استفاده از عملگرهای هیدرواستاتیکی

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر :81

تعداد مقالات چاپ شده در کنفرانس :120

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده:14

مرتبه علمی :استادیار

دانشکده :مهندسی مکانیک

زمینه تحقیقاتی

مکانیک سیالات زیستی

انتقال حرارت و انرژی

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1396

تعداد مقالاتISI:15

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی: 2

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده: 1

تالیف کتاب نیروگاه آبی از دیدگاه مهندسی مکانیک

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر :7

تعداد مقالات کنفرانس:4

مرتبه علمی :دانشیار

دانشکده: مهندسی و علم مواد

زمینه تحقیقاتی

بیو مواد

مهندسی سطح

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1396

تعداد مقالاتISI:6

تعداد مقالات چاپ شده در کنفرانس: 1

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر :32

تعداد مقالات چاپ شده در کنفرانس:5

تعداد طرح های پژوهشی:2

استاد راهنما: دکتر حامدی و دکتر سلطانی

دانشکده :مهندسی مکانیک

ترم: 7

معدل :18.95

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1397

تعداد مقالاتISI:6

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی: 2

استاد راهنما: دکتر مقصودی و دکتر ولدان زوج

دانشکده: مهندسی نقشه برداری

ترم: 8

معدل: 18.8

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1397

تعداد مقالاتISI:3

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی: 1

استاد راهنما: منتظری دهش

دانشکده :مهندسی و علم مواد

ترم: 5

معدل :17.33

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1397

تعداد مقالاتISI:3

1398/09/25
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.