سال 1395
پژوهشگران برتر

 

مرتبه علمی :استاد

دانشکده :مهندسی نقشه برداری

زمینه تحقیقاتی:

استخراج اطلاعات موقعیتی و ماهیتی از تصاویر هوایی و ماهواره ای ،اینترفرومتری و پردازش تصاویرابرطیفی

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالاتISI:44

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی :31

تعداد مقالات ارائه شده در همایش ها:131

تعداد کتب ترجمه شده:1

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده:17

انجام 2طرح ملی

مرتبه علمی :استاد

دانشکده :شیمی

زمینه تحقیقاتی:

سنتز مواد موثره داروهای نوین پپتیدی، سنتز مواد موثره داروییداروهای نوین، طراحی واکنشهای متوالی نوین در تهیه اسکلت هایفعال زیستی، ارایه روش های نوین سنتز ترکیبات آلی

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالاتISI:135

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی :10

تعداد مقالات ارائه شده در همایش ها:100

تعداد کتب ترجمه شده:1

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده:22

تعداداختراعات:4

انجام 3طرح ملی

مرتبه علمی :دانشیار

دانشکده :مهندسی مکانیک

زمینه تحقیقاتی:

کاویتاسیون، انرژی و اگزرژی، بهینه سازی

سیستم های تولید توان و برودت، تهویه مطبوع، مبدل های حرارتی، موتورها و سیستم های سرمایش استرلینگ

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالاتISI:52

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی :1

تعداد مقالات ارائه شده در همایش ها:57

تعداد کتب ترجمه شده:1

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده:1

تعداداختراعات:1

مرتبه علمی :استادیار

دانشکده :مهندسی برق

زمینه تحقیقاتی:

RF

Microwave Passive

Active Circuit

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالاتISI:2

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی :1

تعداد مقالات ارائه شده در همایش ها:9

تعداد کتب ترجمه شده:1

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده:1

کسب رتبه دوم در جشنواره خوارزمی

مرتبه علمی :دانشیار

دانشکده : فیزیک

زمینه تحقیقاتی:

کاربرد پرتوها در صنعت

پرتو پزشکی وفیزیک پزشکی

محاسبات راکتور

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالاتISI:36

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی :2

تعداد مقالات ارائه شده در همایش ها:44

تعداد کتب تالیفی:1

تعداد کتب ترجمه شده:1

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده:2

1396/09/25
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.