1392

                                            ليست پژوهشگران برگزيده دانشگاه در سال 1392

نام و نام خانوادگي

زمينه

دانشكده

تصوير

دكتر علي خاكي صديق

انتشارات علمي

دانشكده مهندسي برق

دكتر علي اصغر آل شيخ

پژوهشگر برگزيده دانشكده

دانشكده مهندسي نقشه برداري

دكتر محمدصادق ابريشميان

پژوهشگر برگزيده دانشكده

دانشكده مهندسي برق

دكتر رضا بشيرزاده

مجري برگزيده كنفرانس مهندسي صنايع

دانشكده مهندسي صنايع

دكتر محمد توكلي بينا

مجري برگزيده كنفرانس مهندسي قدرت

دانشكده مهندسي برق

دكتر سيد بهرام بهشتي اول

پژوهشگر برگزيده دانشكده

دانشكده مهندسي عمران

دكتر علي احمدي

پژوهشگر برگزيده دانشكده

دانشكده مهندسي كامپيوتر

دكتر سعيد بلالايي

كانديداي پژوهشگر برتر در حوزه علوم پايه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشكده شيمي

دكتر حميدرضا تقي راد

پژوهشگر برگزيده دانشكده

دانشكده مهندسي برق

دكتر علي خالقي

قراردادهاي پژوهشي

دانشكده مهندسي برق

دكتر حميد خرسند

پژوهشگر برگزيده دانشكده/كانديداي مدير برتر پژوهشي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشكده مهندسي مواد

دكتر سيروس آقانجفي

پژوهشگر برگزيده دانشكده

دانشكده مهندسي مكانيك


دكتر سيد محمد رضا خليلي

پژوهشگر برگزيده دانشكده

دانشكده مهندسي مكانيك

دكتر جعفر روشني يان

قراردادهاي پژوهشي/ كانديداي پژوهشگر برتر در حوزه فني- مهندسي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشكده مهندسي هوافضا

دكتر سعيد رعيتي

پژوهشگر برگزيده دانشكده

دانشكده شيمي

دكتر جمال زماني

پژوهشگر برگزيده در حوزه برگزيده گان جشنواره خوارزمي

دانشكده مهندسي مكانيك

دكتر علي شكوه فر

انتشارات علمي

دانشكده مهندسي مواد

دكتر مسعود علي اكبر گلكار

پژوهشگر برگزيده دانشكده

دانشكده مهندسي برق

دكتر سعيدرضا صباغ يزدي

پژوهشگر برگزيده دانشكده

دانشكده مهندسي عمران

دكتر مجيد عميدپور

پژوهشگر برگزيده دانشكده/ مجري برگزيده كنفرانس پيل سوختي

دانشكده مهندسي مكانيك

دكتر كمال محامدپور

كانديداي پژوهشگر برتر در حوزه فني- مهندسي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشكده مهندسي برق

دكتر محمد شرعيات

پژوهشگر برگزيده به جهت بالاترين امتياز پژوهشي سال

دانشكده مهندسي مكانيك

دكتر اميرمسعود سوداگر

انتشارات علمي

دانشكده مهندسي برق

دكتر محمد طالعي

مدير پژوهشي برگزيده دانشگاه

دانشكده مهندسي نقشه برداري

دكتر شهريار محمدي

پژوهشگر برگزيده دانشكده

دانشكده مهندسي صنايع

دكتر مسعود ميرزايي

پژوهشگر برگزيده دانشكده

دانشكده مهندسي هوافضا

دكتر سيد ناصر مقدس تفرشي

پژوهشگر برگزيده دانشكده

دانشكده مهندسي عمران


دكتر فرهاد مسعودي

پژوهشگر برگزيده دانشكده

دانشكده فيزيك

دكتر محمد مسجد جامعي

پژوهشگر برگزيده دانشكده

دانشكده رياضي

دكتر محمد جواد ولدان زوج

قراردادهاي پژوهشي

دانشكده مهندسي نقشه برداري

تاریخ به روز رسانی:
1396/05/03
تعداد بازدید:
1198
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.