دانشجويان

آئين نامه‌ها

تاريخ

موضوع

97/12/15

شيوه نامه حمايت از پروژه هاي عملي و تجربي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي (بازنگري شده) 

97/08/01 

آئين نامه حمايت از پژوهشگران پسادكتري(جديد)
 97/07/08شيوه نامه پرداخت تشويقي به فعاليت هاي پژوهشي و فناورانه دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي (جديد)

97/04/23

آئين نامه پرداخت تشويقي به فعاليت هاي پژوهشي و فناورانه دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي (جديد)
96/07/29
آئين نامه انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

96/06/21

شيوه نامه  حمايت از پروژه هاي عملي و تجربي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 96/05/03                               شيوه نامه پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي 

95/09/07

شيوه نامه تشكيل هسته هاي پژوهشي دانشجويي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

95/02/29

شيوه نامه اجرايي شركت دانشجويان تحصيلات تكميلي در كنفرانس هاي داخلي و خارجي

95/02/29

شيوه نامه پرداخت حق الزحمه به پژوهشگران پسا دكتري از محل اعتبار ويژه پژوهشي -گرنت- اعضاي هيات علمي

93/05/14

دستورالعمل نحوه انعقاد قرارداد واجراي طرح پژوهشي موضوع رساله دكتري پژوهش محور مصوب هيات رئيسه

93/11/28

آيين نامه دوره هاي پسا دكتري  مصوب هيات رئيسه

93/07/27

آيين نامه انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه

92/10/24

آيين نامه اعتبار ويژه پژوهانه ( Grant) مصوب هيات رئيسه

91/10/03

آيين نامه اعتبار ويژه پژوهانه 

90/01/21

آيين نامه حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي


 

فرم‌ها

تاريخ

موضوع

98/07/30

قرارداد حمايت از پايان نامه تحصيلات تكميلي دانشجويان مركز آموزشهاي الكترونيكي

97/12/15 

فرم بازپرداخت هزينه پروژه هاي عملي و تجربي 
97/07/09  فرم پرداخت  تشويقي به فعاليت هاي پژوهشي و فناورانه دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي(جديد) 
 
96/07/29 
 فرم  معرفي دانشجوي پژوهشگر برتر دانشكده به معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه
 96/07/29پرسشنامه انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر 

96/05/03
 
فرم پرداخت  تشويقي به مقالات دانشجويي كارشناسي ارشد و دكتري 
96/05/08
فرم پرداخت اعتبار هسته پژوهشي 
 

95/10/07

فرم پژوهشگر برتر دانشجويي

95/09/07

فرم تقاضاي پرداخت حمايت ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان دريايي معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري دانشجويان دوره كارشناسي ارشد  

 95/09/07

فرم قرارداد حمايت ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان دريايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري دانشجويان دوره كارشناسي ارشد 

95/09/07

فرم تقاضاي پرداخت حمايت ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان دريايي معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري دانشجويان دوره دكتري  

 95/05/06

فرم قرارداد حمايت ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان دريايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري دانشجويان دوره دكتري  

95/02/29

فرم تقاضاي بازديد دانشجويان از مراكز علمي- صنعتي  

94/10/02

فرم گزارش پيشرفت جهت دريافت قسط دوم پژوهانه

94/10/02

قرارداد طرح پژوهانه دانشجويان دوره دكتري

94/10/02

فرم تقاضاي پرداخت دانشجويان دوره دكتري


فرم تقاضاي پرداخت پژوهانه دفاعي دانشجويان دوره دكتري

94/10/02

فرم قرارداد طرح پژوهانه دفاعي دانشجويان دوره دكتري

93/11/28
93/11/28
 فرم متقاضي دوره هاي پسا دكتري مصوب هيات رئيسه

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/12
تعداد بازدید:
5748
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.