معرفي و تعاريف

معرفي بنياد نخبگان استان تهران


هدف از تأسيس بنياد نخبگان استان تهران، برنامه‌ريزي و اقدام براي شناسايي، حمايت مادي و معنوي نخبگان، بهره‌مندي از استعداد و توانايي‌هاي آنان در راستاي ارتقاي توليد علم و فناوري و پيشرفت همه جانبه و متوازن استان است.

بنياد نخبگان استان تهران در سال 1392 فعاليت رسمي خود را آغاز نموده و هم‌اكنون نيز با رياست دكتر يداله اردوخاني به انجام مأموريت‌ها و وظايف زير مي‌پردازد:

 

مأموريت‌هاي‌ بنياد نخبگان استان تهران

1-   برنامه‌ريزي براي شناسايي افراد وگروه‌هاي نخبه و صاحب استعداد برتردر‌حوزه‌هاي مختلف: علمي، فنّاورانه، هنري، ادبي، حوزوي، قرآني، مديريتي و ...، بر اساس مصوّبات بنياد ملّي

2-   برنامه‌ريزي براي توانمندسازي و هدايت افراد وگروه‌هاي صاحب استعداد برتر در سطح استان با توجه به اصول فرهنگ اسلامي‌ـ ايراني


 وظايف بنياد نخبگان استان تهران

1              ايجاد زمينه‌هاي شناسايي، جذب، توانمندسازي و هدايت استعدادهاي‌برتر فردي وگروهي در استان

2       زمينه‌سازي براي به‌كارگيري نخبگان (فردي وگروهي) در حوزه‌هاي مختلف براي دستيابي به اثرگذاري حداكثري در رشد و ارتقاي استان و كشور با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط

3              تحقق نظام جامع اخلاق نخبگي بر اساس ارزش‌هاي اسلامي‌ـ ايراني و ترويج آن در جهت ارتقاي معرفتي و معنوي اجتماع‌هاي نخبگاني

4              پشتيباني از اجراي فعاليت‌هاي نخبگاني در استان در حوزه‌هاي مختلف

5              جلب مشاركت افراد و گروه‌هاي نخبگاني و سوق دادن ديدگاه‌ها و تجربه‌هاي آنان در تصميم‌سازي‌هاي كلان استان وكشور

6              شناسايي اقتضائات بومي و محلّي براي بهره برداري از توانمندي‌هاي اجتماع‌هاي نخبگاني

7              ايجاد هماهنگي براي فعاليت هدفمند مؤسسه‌هاي نخبه‌پذير و نخبه‌پرور و نظارت بر فعاليت‌هاي نخبگاني آنها

8              ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي تجاري‌سازي دستاوردهاي نخبگاني به منظور تكميل چرخة نوآوري در تعامل با معاونت علمي‌وفنّاوري

9       توسعة زمينه‌هاي استفادة بهينة استان از ظرفيت‌هاي اجتماع‌هاي نخبگاني در حوزه‌هاي مختلف علمي، فنّاورانه، هنري، ادبي، فرهنگي، مذهبي، مديريتي و ...

10          ايجاد شبكة ارتباط و تعامل ميان اجتماع‌هاي نخبگاني با يكديگر و نيز با بخش‌هاي مختلف جامعه

11          پشتيباني مادّي و معنوي از اجتماع‌هاي نخبگاني در چارچوب مقررات بنياد ملّي

12          اجراي برنامه‌هاي بنياد ملّي در سطح استان

13          همكاري و تعامل با خانة نخبگان در اجراي وظايف قانوني آنها

14          پايش و نظارت بر فعاليت‌هاي نخبگاني اجتماع‌هاي نخبگاني

15          پيگيري امور نخبگان و صاحبان استعدادهاي برتر براي بهره‌مندي از پشتيباني‌هاي مستقيم و غير مستقيم بنياد ملّي

16          ترغيب صنايع و دستگاه‌هاي اجرايي استان به استفاده از دستاوردهاي نخبگاني و نيز توانايي منابع انساني مستعد و نخبه

17     ايجاد زمينه‌هاي به‌كارگيري و جذب افراد وگروه‌هاي نخبه و صاحب استعداد‌هاي برتر در سازمان‌ها و نهادها با تأكيد بر جذب در زمينة تخصص و توانمندي آنان با همكاري دستگاه‌‌هاي ذيربط

18     ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي ميان معاونت علمي و فنّاوري، پارك‌هاي علم و فنّاوري، مراكز رشد و شركت‌هاي دانش‌بنيان و ساير نهادهاي ذي‌ربط در جهت به‌كارگيري توانمندي نخبگان و صاحبان استعداد برتر

19          هدايت اجتماع‌هاي نخبگاني به سمت اولويت‌ها، جهت‌گيري و راهبردهاي توسعة استان بر مبناي نيازها و ظرفيت‌هاي تعيين شده

20     ايجاد هماهنگي ميان سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با اجتماع هاي نخبگاني و فعاليت‌هاي نخبگاني در سطح استان و نظارت بر فعاليت‌هاي آنان در جهت تحقق اهداف سند راهبردي كشور در امور نخبگان

21          ايجاد زمينه و حمايت از برگزاري گردهمايي‌هاي استاني با هدف پشتيباني از فعاليت‌هاي نخبگاني

22          ترويج فرهنگ پشتيباني از فعاليت‌هاي نخبگاني و هدايت و پرورش استعدادهاي‌برتر و جلب حمايت خيّران در اين زمينه

23          جلب حمايت‌هاي مالي دستگاه‌ها و مؤسسه‌هاي دولتي و غيردولتي استان از فعاليت‌هاي نخبگاني

24          تكريم نخبگان و الگوسازي آنان در جامعه به‌ويژه با استفاده از رسانه‌هاي عمومي استاني

25          انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، عمومي، تعاوني و خصوصي به منظور تحقق مأموريت‌هاي بنياد استاني

26          عضويت و حضور در شوراها،كميته‌ها وكارگروه‌هاي استاني براي ايجاد زمينة مناسب همكاري و تعامل با دستگاه هاي استاني

27          اطلاع رساني عمومي با هدف معرفي بنياد و فعاليت‌هاي نخبگاني در سطح استان

28          اجراي كليه مصوبات ابلاغي از سوي بنياد ملّي

29          ارائه گزارش‌هاي ادواري از فعاليت‌هاي بنياد استاني به بنياد ملّي

30          حفظ و حراست از اموال‌ و دارايي‌هاي منقول و غير منقول بنياد استاني

31          نمايندگي بنياد ملّي در كليه مراجع اداري و قضايي براي استيفاي حقوق بنياد ملّي با هماهنگي دفتر حقوقي و ساير واحدهاي بنياد ملّي

32          ارائة برنامه و پيش‌بيني بودجة سالانه در قالب برنامه هاي ابلاغي بنياد ملّي

33          انجام امور داخلي بنياد استاني در چارچوب ضوابط و مقررات اداري و مالي تفويض شده

34          عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب وظايف، برنامة سالانه و مطابق با مقررات بنياد ملّي

35          هزينه‌كرد بودجة سالانه در چارچوب وظايف و برنامة سالانة مصوب و ابلاغي بنياد ملّي

36          هزينه‌كرد اعتبارات جذب شده توسط بنياد استان از ساير منابع دولتي و غيردولتي با هماهنگي بنياد ملّي

  

 تعريف نخبه

فردي برجسته و كارامد با اثرگذاري بارز در خلق و گسترش علم، فنّاوري، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت كشور در چارچوب ارزش‌هاي اسلامي كه لازم است ويژگي‌هاي زير را داشته باشد:

الف. بهره‌مندي از هوش، خلاقيت و انگيزة ذاتي

ب. واجد خبرگي و تخصص در حوزه‌اي خاص

ج. داراي اثرگذاري بي‌بديل ياكم‌بديل در اجتماع تخصصي خود و در چارچوب گفتمان نظام اسلامي

 

  تعريف استعداد برتر  

فردي‌كه مستعد نخبگي است ليكن هنوز به آن شرايط دست‌نيافته و مستلزم فرايند هدايت و تواناسازي براي كسب خبرگي و نهايتاً اثرگذاري بر محيط است. دانشجويان مطلقاً مي‌توانند در گروه مستعدان برتر قرار گيرند.

 

فعاليت­هاي نخبگان

فعاليتي آگاهانه، خلاقانه و نوآورانه با اثرگذاري محسوس بر پيشرفت‌كشور در حوزه‌هاي مختلف از قبيل: علم، فنّاوري، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت با تأكيد بر شناخت مسائل و مشكلات كشور

 

 شرايط لازم براي بهره­ مندي از جايزه­هاي تحصيلي

شرط لازم، احراز يكي از ويژگي‌هاي زير است؛ ليكن دانشجو بايد علاوه بر ويژگي‌هاي ذيل، در قياس با ساير دانشجويان متقاضي، بيشترين امتياز را از فعاليت‌هاي نخبگاني‌كسب‌كرده ‌باشد:

الف. برگزيدگان المپيادهاي دانش‌آموزي‌كشوري و جهاني‌كه موفق به‌كسب مدال‌هاي طلا، نقره و برنز از اين مسابقات شده‌اند.

ب.  برگزيدگان آزمون‌هاي سراسري ورود به مؤسسه‌هاي‌كشور (وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي) در مقاطع كارشناسي،كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري حرفه‌اي بر اساس نمرة تراز آزمون بيش از 5/2 انحراف معيار از ميانگين كل شركت‌كنندگان در آزمون؛

ج. افرادي كه در المپيادهاي ملّي دانشجويي(المپيادهاي مورد تأييد وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد) موفق به كسب رتبه‌هاي اول تا سوم كشوري شده‌اند.

د.  افرادي كه در آزمون‌هاي جامع، پيش‌كارورزي، دستياري در رشته‌هاي پزشكي، دندان‌پزشكي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشكي موفق به كسب رتبه‌هاي اول تا سوم شده‌اند.

هـ . دانشجويان ممتاز مؤسسه‌ها

و. برگزيدگان مرحلة كشوري دانشجويان نمونه در مقاطع كارشناسي،كارشناسي ‌ارشد و دكتري‌ با معرفي وزارت علوم يا وزارت بهداشت

ز. برگزيدگان جشنواره‌هاي علمي، پژوهشي و فنّاورانة مورد تأييد بنياد

ح. مستعدان برتر هنري،  ادبي و قرآني مطابق مقررات بنياد  مشروط بر ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط؛

ي. مخترعان برگزيده بر اساس مقررات بنياد

 

جايزه‌هايي كه به دانشجويان استعداد برتر تعلق مي‌يابد

الف. جايزة آموزش: با هدف تسهيل مسير آموزشي و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصة آموزش

ب. جايزة پژوهش: با هدف تسهيل مسير پژوهشي و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصة پژوهش

ج. جايزة فنّاوري: با هدف تسهيل مسير فنّاورانه و نوآورانه و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصةكارآفريني

 د. جايزة فرهنگبا هدف ارتقاي فرهنگ اسلامي ـ ايراني،‌ تقويت هويت ملّي و رفع نيازهاي مادّي و اجتماعي دانشجويان

شايان ذكر است چهار جايزة بالا در سه سطح متناظر با دوره­هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري  به دانشجويان مشمولِ اين مقاطع اعطا مي­شود.

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/04
تعداد بازدید:
201
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.