تعاريف

نخبه

نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می شود که اثر گذاری وی در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش،خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ 

فکری
 وی در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشور گردد. احراز نخبگی افراد براساس آیین نامۀ
 
پیشنهادی هیئت امناء و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

استعداد برتر

استعداد برتر به فردی اطلاق می شود که به صورت بالقوه نخبه بوده ولی هنوز زمین های لازم برای شناسایی کامل و یا بروز استعدادهای ویژه او فراهم
 
نشده است.

نخبگان واستعدادهای برتری که در مؤسسات معتبر کشور در حال تحصیل هستند از جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان بهره مند می شوند.

اعطای اعتبار پژوهشی و نوآوری بنیاد ملی نخبگان به نوآورن و مخترعان برگزیده.

مخترعان ومکتشفان

الف - برگزیدگان مسابقات و جشنواره های علمی معتبر داخلی و خارجی از قبیل جشنوارۀ بین المللی خوارزمی جشنوارۀ جوان خوارزمی و جشنوارۀ علوم  پزشکی رازی با معرفی وزارتین علوم و بهداشت و تأیید بنیاد ملی نخبگان به عنوان استعداد برتر.
 
ب - برگزیدگان از میان مخترعان و مکتشفان ایرانی که اختراع و اکتشاف آنان در مراجع ذیصلاح داخلی و یا خارجی به ثبت رسیده باشد به عنوان استعداد برتر   ( بنیاد تعیین کننده مراجع ذیصلاح است(

اعطای اعتبار ویژه پژوهشی بنیاد ملی نخبگان ویژه پژوهشگران )استادیارانجوان)اعتبار مرحوم دکتر سعیدکاظمی آشتیانی)

به آن دسته از استادیاران دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور که کمتر از چهل سال داشته و بیش از سه سال از دریافت درجه دکتری و شروع به کار آنان در این مراکز سپری نشده باشد و قبل از آن واجد شرایط نخبگی و استعداد برتر مصوب شورا یعالی انقلابفرهنگی و هیئت امناء بنیاد ملی نخبگان بوده باشند و یا در حین این مدت مشمول شرایط مذکور گردند، اعتبار پژوهشی ویژه ای به نام اعتبار پژوهشی بنیاد ملی نخبگان ویژه پژوهشگران جوان به منظور پیشبرد و ارتقاء پژوهش های آنان در رشته تخصصی مربوط اعطامی شود.

حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در زمینه پژوهشهای مرتبط با امور نخبگان.

پژوهانه بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نخبه و استعداد برتر، برای پیشبرد پروژه کارشناسی، پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری طبق شرایط زیر پرداخت می گردد:

1- این پژوهانه صرفاً جهت خرید مواد مصرفی و تجهیزات )شامل سخت افزار به غیر از لپ تاب، نرم افزار و یا مواد آزمایشگاهی، و همچنین کتب درسی مرتبط با پایان نامه دانشجومی باشد.

2- مرکز ناظر این شیو ه نامه، معاونت پژوهشی دانشگاه و یا معاونت آموزشی )به تشخیص دانشگاهو یا موسسه محل اشتغال دانشجو می باشد و تمامی هزینه های فوق باید به تایید استاد راهنما برسد.

3- دانشجو می تواند حداکثر تا 50 از این پژوهانه را جهت استفاده از امکانات و تجهیزات در سایر موسسات در ارتباط با پایان نامه هزینه کند.

4- تجهیزات خریداری شده )به جز کتاباز محل اعتبار پژوهانه دانشجو، جزو اموال دانشگاه محسوب می شود.

دانش آموختگانبرگزیدگان از میان نفرات اول دانش آموخته رشته های دانشگاهی )کارشناسی و بالاترداخل کشور به عنوان استعداد برتر.

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/03/12
تعداد بازدید:
144
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.