آيين نامه و فرمها

 تاريخ

 موضوع

95/09/07 شيوه نامه تشكيل هسته هاي پژوهشي دانشجويي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 
 95/07/13 شيوه نامه پرداخت تشويقي جايزه در جشنواره بين المللي خوارزمي يا فارابي براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه
95/07/13 دستور العمل استفاده از خدمات آزمايشگاهي -كارگاهي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 95/02/29  شيوه نامه اجرايي شركت دانشجويان تحصيلات تكميلي در كنفرانس هاي داخلي و خارجي
 95/02/29  شيوه نامه پرداخت حق الزحمه به پژوهشگران پسا دكتري از محل اعتبار ويژه پژوهشي -گرنت- اعضاي هيات علمي
95/02/05 هزينه هاي قابل استناد مربوط به رديف تجهيزات وساير هزينه هاي پژوهشي قرارداد اعتبار پژوهشي -گرنت
95/02/05 متمم شيوه نامه هزينه كرد اعتبار ويژه پژوهشي اعضاي هيات علمي
94/04/07 آيين نامه تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي مصوبه شوراي پژوهشي مورخ 94/4/7
 94/03/06
آيين نامه ايمني، سلامت و بهداشت محيط زيست دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مصوبه هيات رئيسه
  94/01/25        آيين نامه انتخاب پژوهشگر برتر مصوب هيات رئيسه
 93/05/14     دستورالعمل نحوه انعقاد قرارداد واجراي طرح پژوهشي موضوع رساله دكتري پژوهش محور مصوب هيات رئيسه
93/04/24
 آيين نامه پشتيباني و تقويت قطب هاي علمي دانشگاه مصوب هيات رئيسه
93/02/09
شيوه نامه حمايت از زمينه هاي پزوهشي ويژه مصوب هيات رئيسه
93/01/19
 آيين نامه آزمايشگاه هاي پژوهشي مصوب هيات رئيسه
92/10/24  آيين نامه اعتبار ويژه پژوهشي (گرنت) مصوب هيات رئيسه
92/10/04  آيين نامه برگزاري همايش هاي علمي مصوب هيات رئيسه
93/11/28  آيين نامه دوره هاي پسا دكتري  مصوب هيات رئيسه
93/07/27 
آيين نامه انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه
92/10/24 
آيين نامه اعتبار ويژه پژوهانه ( Grant) مصوب هيات رئيسه
88/09/24 
آيين نامه تاسيس و اداره آزمايشگاه هاي پژوهشي
91/10/03 
   آيين نامه اعتبار ويژه پژوهانه 
 90/01/21   آيين نامه حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي
89/07/13  آيين نامه انتخاب پژوهشگر نمونه دانشگاه
89/05/17   آيين نامه نظام ايجاد بهره برداري از شبكه آزمايشگاهي علمي

 

 

 
 فرم ها

 تاريخ

 موضوع

95/10/07 
 فرم پژوهشگر برتر دانشجويي
 
95/09/07
فرم تقاضاي پرداخت حمايت ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان دريايي معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري دانشجويان دوره كارشناسي ارشد
 
95/09/07 
فرم قرارداد حمايت ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان دريايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري دانشجويان دوره كارشناسي ارشد
 
95/09/07 
فرم تقاضاي پرداخت حمايت ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان دريايي معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري دانشجويان دوره دكتري
 
95/05/06 
  فرم قرارداد حمايت ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان دريايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري دانشجويان دوره دكتري
 95/02/29
فرم تقاضاي بازديد دانشجويان از مراكز علمي- صنعتي

 
 95/02/29
 
فرم دريافت كمك هزينه شركت دانشجويان تحصيلات تكميلي در كنفرانس داخلي و خارجي از محل اعتبار ويژه پژوهشي استاد راهنما

94/10/02 
فرم گزارش پيشرفت جهت دريافت قسط دوم پژوهانه
   
94/10/02 
قرارداد طرح پژوهانه دانشجويان دوره دكتري
   
 94/10/02 
فرم تقاضاي پرداخت دانشجويان دوره دكتري
   
 
فرم تقاضاي پرداخت پژوهانه دفاعي دانشجويان دوره دكتري
   
94/10/02 
فرم قرارداد طرح پژوهانه دفاعي دانشجويان دوره دكتري
   
 94/06/04   فرم پيشنهاد اوليه طرح جامع پژوهشي پنج ساله اعضاي هيئت علمي
 93/11/28   فرم ارزيابي و نظرسنجي بازديد هاي دانشجويي از مراكز صنعتي
93/11/14
فرم ارزيابي و نظارت پروژه هاي پژوهشي
93/11/14
 فرم ارزيابي و نظارت پروژه هاي پژوهشي دانشگاه
 93/01/19 word      فرم تاسيس آزمايشگاه پژوهشي دانشگاه
 93/01/19   word فرم ارزيابي آزمايشگاه پژوهشي دانشگاه مصوب 
93/01/19
 فرم تاسيس آزمايشگاه پژوهشي مصوب هيات رئيسه
 93/01/19 
  فرم ارزيابي آزمايشگاه پژوهشي مصوب هيات رئيسه
 93/11/28   فرم متقاضي دوره هاي پسا دكتري مصوب هيات رئيسه
    پژوهشگر نمونه
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/12/23
تعداد بازدید:
1935
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.